fredag 23. april 2010

DKL102v10_Tankeverktøy_TPO

Siden jeg begynte å jobbe noen prosenter fast i januar, har jeg prøvd ut ulike digitale verktøy i mitt arbeid med NOA-elever (NOrsk som Andrespråk). Jeg har i den forbindelse gjort meg noen tanker rundt bruken av de digitale verktøyene i forhold til å tilpasse opplæringen til noen av de elevene jeg har vært så heldig å få arbeide med. Disse tankene passer da godt inn, når jeg nå skal ta fatt på en øvingsoppgave som står i leksjonen Tankeverktøy 2 i DKL102:

Gjennom eigne erfaringar frå skulen, i jobb eller praksis, korleis veit du/tenkjer du at
IKT kan vere ein ressurs i tilpassa opplæring? Gir IKT meirverdi i høve til andre
arbeidsmåtar - uansett?

Jeg har blant annet brukt innspillingsverktøyet Audacity når jeg har drevet med norskopplæring av elever med norsk som andrespråk (heretter NOA-elever). Dette verktøyet var spesielt til hjelp når det gjaldt uttale av norske ord. Det første jeg gjorde, var å gi eleven en ukjent tekst som eleven skulle lese inn. Eleven leste inn teksten, og så lyttet vi på den i lag etterpå. Så ga jeg eleven veiledning på de ordene han/hun synes å ha vanskeligheter med, og vi øvde på teksten sammen. Mot slutten av timen fikk eleven lese inn teksten på nytt. Vi samlet alle lydfilene i en egen digital mappe på skolen. Eleven fikk så teksten i lekse, og neste gang vi møttes fikk eleven lese inn teksten på nytt. Vi hørte så på innlesingene i kronologisk rekkefølge, og etterpå kommenterte eleven først hva han/hun synes hadde forbedret seg og hva han/hun måtte øve mer på. Til slutt ga jeg eleven min kommentar, og ga lekse som hjalp eleven til å bedre seg på de områdene han/hun slet med.

Denne måten å bruke et digitalt verktøy på, ga en helt klar merverdi for både meg og eleven. Lydfilen er med på å vise fremgang og utfordringer, noe som gjør at jeg som lærer lettere kan tilpasse videre arbeid med eleven. Vi har også tatt opp igjen tidligere tekster, og hørt på dem i senere tid for å vise fremgang. Dette synes eleven var svært artig, og det bidro til videre motivasjon i arbeidet med å lære seg norsk.

Andre verktøy som er gode når det gjelder tilpasset opplæring av NOA-elever, er "billedordboka 3". Dette er et program hvor elevene går inn på ulike emner med bilder, ord og små setninger som de kan lære seg ved å se på bildet mens de får høre hvordan ordbildet uttales. Elevene skal så gjenta det som blir sagt. Jeg bruker dette programmet som en del av undervisningen. Det er et godt program, fordi eleven kan lytte på hvordan uttalelsen er, så mange ganger han/hun vil. Det er også konkretisert ved at det bildet som hører til ordet blir streket rundt når eleven trykker på ordet. Dette programmet er også godt å bruke i forhold til elever med lav begrepsforståelse og dårlig ordforråd. Det er tilgjengelig på de fleste skoler.

Til slutt vil jeg kort nevne noen programmer jeg mener kan være gode å bruke i tilpasset opplæring.
For eksempel ser jeg for meg at ved å bruke Mindomo eller andre elektroniske tankekart, kan man hjelpe elever til å samle tanker rundt et emne, på en enklere måte. Det kan være enklere å få til et mer oversiktlig tankekart digitalt enn for hånd, og jeg ser for meg at det også vil øke motivasjonen noe.
Videre kan vi se på bruken av IKT som hjelp for de med lese-, skrivevansker (som f.eks. dysleksi), som nærmest er avhengige av å få bruke IKT som hjelp. Som jeg leste i skolepsykologen:
"Det å ikke gi denne elevgruppen opplæring i IKT kan være å frata dem muligheten til å fungere på lik linje med andre i dagens samfunn" (Finne, T. og Landmark, E. 2007 : 5).
Her gjelder det å bruke lese- og skriveprogrammer som hjelper elevene til å få med seg det fagstoffet de skal. Som for eksempel bruken av lydbøker. Lydbøkene er blitt mer og mer utbredt, og det leses inn flere og flere pensumbøker på lydbøker. Disse finner du blant annet på http://www.skolelydbok.no eller http://www.mikrodaisy.no/.

Andre nyttige verktøy jeg har fått vite om, men ikke har prøvd ut selv er:
"Magnimaster", "mikroverkstedet.no", "C-20 pen", "easy converter" og "AMIS".

Dersom du vil dykke litt dypere i hva som finnes, anbefaler jeg deg å ta en titt her.

Og for at konklusjonen min ikke skal henge for mye i løse lufta:
Jeg tror absolutt IKT gir en merverdi i forhold til tilpasset opplæring. Det er enda mange verktøy jeg ikke har prøvd, men de få jeg har prøvd har gitt meg en mulighet til å tilpasse undervisningen lettere og gi en viss variasjon i konkretiseringen av fagstoffet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar